Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Contracte și facturare

1. Care sunt informațiile minime pe care furnizorul meu este obligat să mi le ofere în factură?

Factura emisă de furnizor clienţilor finali sau anexa acesteia trebuie să cuprindă, într-o formă clară şi uşor de înţeles, cel puţin următoarele informaţii:

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final;
 • numărul şi data emiterii facturii;
 • termenul de plată scadent;
 • perioada pentru care s-a facturat energia consumată;
 • modul în care a fost stabilită cantitatea de energie electrică facturată, respectiv măsurare, estimare sau autocitire, în cazul clienţilor finali la care intervalul de citire este mai mare decât cel de facturare;
 • semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, respectiv energie activă facturată, energie reactivă facturată, corecţii de energie activă/reactivă, taxă pentru putere, penalităţi pentru depăşirea puterilor contractate, penalităţi pentru abateri de la prognoza de consum, penalităţi pentru întârziere la plata facturilor etc.;
 • mărimile de facturat, cu precizarea dacă reprezintă valori măsurate, estimate sau contractate;
 • unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
 • tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi de sistem şi/sau de distribuţie, care intră în componenţa preţului/tarifului de vânzare, dacă este cazul;
 • temeiul legal de preţ, respectiv documentul prin care au fost aprobate/avizate preţurile reglementate şi taxele aplicate în factură;
 • sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată;
 • certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • valoarea totală de plată, cu specificarea cantităţilor totale de energie electrică facturate pe intervalul de facturare;
 • informaţii privind sumele de plată pentru care termenul scadent a fost depăşit la momentul emiterii facturii;
 • codul de identificare a locului de consum;
 • codul unic de identificare a punctului de măsurare;
 • modalităţi de plată a facturilor;
 • informaţii privind drepturile şi căile de atac de care dispun clienţii finali în caz de litigiu.

2. Pe cine pot contacta în cazul în care factura nu conține cerințele minime cerute de legislația în vigoare?

Trebuie să vă adresați în primul rând furnizorului dvs de energie electrică, și dacă considerați că aveți nevoie de informații suplimentare vă puteți adresa și ANRE accesând www.anre.ro .

3. Unde pot obține informații cu privire la consumul meu real de energie aferent unei anumite perioadă: un an, o lună?

Furnizorul determină valoarea facturii pentru energia electrică consumată pe baza mărimilor măsurate sau estimate conform reglementărilor şi pe baza tarifului/preţului prevăzut în contract. Pagina de internet a furnizorului pune la dispoziţia clientului final:

 • acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat, la datele proprii privind conţinutul facturii, istoricul de consum, istoricul plăţilor şi, dacă este cazul, al celorlalte sume datorate;
 • transmiterea indexului autocitit; indexul transmis de clientul final este luat în considerare la facturare de către furnizor dacă este transmis în termenul convenit prin contract;
 • comparaţia dintre consumul mediu zilnic din intervalul de facturare curent, consumul mediu zilnic din intervalul de facturare similar din anul precedent şi consumul mediu zilnic din anul precedent, preferabil în formă grafică.

De asemenea puteţi să vă adresaţi direct furnizorului dvs. pentru clarificare.

4. Ce informații ar trebui să solicit unui potențial furnizor, înainte de încheierea unui contract de furnizare?

Este important de luat în considerare analizarea următoarelor aspecte:

 • evaluarea valorii totale a facturii de energie electrică, comparativ cu valoarea facturii curente;
 • condiţiile de facturare (analiza condiţiilor de plată) comparativ cu condiţiile menţionate în contractul de furnizare actual;
 • perioada pentru care urmează a se aplica tariful menţionat în ofertă;
 • perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract.

Este recomandat să se facă o analiză comparativă a informaţiilor conţinute în ofertele de furnizare, ținând cont de preţ, durată, modalități de plată, condiții de încetare a contractului etc. astfel încât să se poată face alegerea potrivită.
Clientul final trebuie să se asigure că ofertele au condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului și că respectă prevederile legale privind componentele care vor fi incluse în factura finală, ex.: certificate verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, accize, TVA).

5. Cum pot obține informații complete și ușor de înțeles cu privire la ofertele de furnizare?

Clientul final poate obține informații privind ofertele furnizorilor și prin intermediul aplicatiei web interactive "Comparator de preț pentru ofertele de furnizare a energiei electrice" un instrument de comparare a prețurilor, destinat tuturor potențialilor clienți finali casnici si noncasnici care sunt interesați să-și aleagă sau să-și schimbe furnizorul de energie electrică, pus la dispoziția consumatorilor de către ANRE și care poate fi accesat pe pagina de internet www.anre.ro , pe prima pagina (Home).

Pentru verificarea acurateţei informaţiilor şi a disponibilităţii ofertelor furnizorilor concurențiali, este recomandată solicitarea de informaţii suplimentare direct de la aceștia. Datele de contact ale fiecarui furnizor concurențial se pot obține accesând denumirea acestuia care conţine un link către pagina proprie de internet.
Informaţiile din ofertele afişate de Comparator privind preţul de furnizare şi condiţiile contractuale sunt generale, dar pot avea şi caracteristici particulare, de la caz la caz, care nu pot fi introduse în aplicaţie de furnizori.

6. După intrarea în vigoare a contractului, cum pot avea acces la informații complete cu privire la conținut, inclusiv toți termenii și condițiile standard?

Cum pot avea acces deplin la toate informațiile conținute în contract, inclusiv la toate clauzele și condițiile standard?

Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, următoarele elemente:

 • identitatea părţilor contractante şi reprezentanţii legali ai acestora, cu precizarea adresei sediului/domiciliului şi a datelor de contact;
 • obiectul şi durata contractului;
 • preţul sau tipul tarifului aplicat, modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor;
 • în cazul contractului negociat, furnizorul îşi asumă responsabilitatea respectării tuturor obligaţiilor sale pe piaţa de energie electrică, aferente furnizării energiei electrice la locul de consum respectiv, inclusiv cele privind echilibrarea consumului de energie electrică
 • drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de reţea, în cazul în care contractul de reţea este încheiat de furnizor, astfel încât clientului final să îi fie transmise drepturile şi obligaţiile care îi revin din contractul de reţea;
 • dreptul de denunţare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final în condiţiile precizate de actele normative în vigoare;
 • obligaţia de plată a furnizorului pentru toate daunele provocate din culpa sa clientului final;
 • anexele contractului de reţea încheiat cu operatorul reţelei la care este racordat locul de consum.

Clauzele din contractul de furnizare a energiei electrice care sunt valabile în cazul clienţilor finali dintr-o anumită categorie se înscriu într-o anexă denumită "Condiţii generale pentru furnizarea energiei electrice", care face parte din contract şi care se afişează pe pagina de internet a furnizorului.

7. Care sunt regulile generale de încetare a contractului meu?

Mai ales, în următoarele situații:

 • mutarea la o nouă adresă?
 • închirierea apartamentului meu/casei mele altcuiva?
 • trecerea la un alt furnizor?

Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în următoarele cazuri:

 • expirarea termenului contractual;
 • acordul de voinţă al părţilor contractante;
 • denunţarea unilaterală de către clientul final, în condiţiile prevăzute în contract şi conform prevederilor legale în vigoare;
 • rezilierea.

Contractul de furnizare poate fi reziliat de către clientul final, cu notificarea furnizorului cu cel puţin 15 zile înainte, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele situaţii:

 • asupra furnizorului s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei;
 • contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract.

Contractul de furnizare poate fi reziliat de furnizor, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele cazuri:

 • sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • neplata facturilor, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract;
 • încetarea dreptului de folosinţă al clientului final asupra locului de consum;
 • alte cazuri prevăzute de lege.

Rezilierea din iniţiativa furnizorului se efectuează cu un preaviz de minimum 15 zile, cu excepţia cazului sustragerii de energie electrică, situaţie în care rezilierea poate produce efecte de la data constatării prin hotărâre judecătorească definitivă.

În termen de maximum 6 săptămâni de la încetarea contractului, furnizorul/operatorul de rețea are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final ori factura estimată pentru ultimul consum, în cazul în care clientul nu asigură operatorului de rețea acces la contor, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi ce se va transmite conform legislaţiei în vigoare. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

8. Unde pot afla informații privind condițiile de încetare a contractului încheiat cu furnizorul?

Furnizorul trebuie să pună la dispoziția clientului final:

 • principalele clauze ale contractului de furnizare;
 • principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului.

9. Am dreptul să solicit încetarea contractului dacă se modifică prețul sau mă mut la o altă adresă?

Clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul. Furnizorul şi, după caz, alţi operatori economici care au dreptul să încheie contracte bilaterale cu clienţii finali notifică clienţilor orice majorare a tarifelor, în mod direct şi în timp util, nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent şi uşor de înţeles.

Da, clientul final are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisă furnizorului de energie electrică cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.

10. Mi-am schimbat furnizorul de energie electrică. Mai trebuie să plătesc facturile venite de la fostul meu furnizor?

Da, după schimbarea furnizorului de energie electrică, în termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

11. Care este procedura de soluționare a plângerilor utilizată de către furnizorul meu? Care sunt procedurile de soluționare a disputelor în zona mea? Cui mă pot adresa pentru asistență, fără costuri?

Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat cu Ordinul A.N.R.E. nr. 6/2017 stabileste obligațiile referitoare la modul de tratare (înregistrare, investigare și soluționare) a solicitărilor, contestațiilor, propunerilor și reclamațiilor scrise (pe scurt, petiții) adresate de consumatorii de energie electrică și termenele de răspuns la acestea.

Procedura-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali, aprobată cu Ordinul A.N.R.E. nr. 16/2015, stabilește obligația furnizorului de energie electrică legată de soluționarea oricărei sesizări, reclamații, petiții adresate prin intermediul unui centru de telefonie, prin email, prin fax, prin poștă sau prin intermediul unui formular on-line, care exprimă insatisfacția clienților finali în legătură cu activitatea furnizorului.

În cazul neînțelegerilor precontractuale, dacă parțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la incheierea contractelor in domeniul energiei.

În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea
și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin ordinul președintelui ANRE nr. 61/2013.

12. Există un nivel minim de calitate a furnizării? Am dreptul la compensații în cazul în care nu este îndeplinită nivelul minin de calitate a furnizării?

Potrivit Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017, furnizorii de ultimă instanță plătesc, din propria inițiativă, clienților beneficiari de serviciu universal, casnici și noncasnici mici, compensații. Plata compensației se face în termen de 30 de zile de la data la care clientul este îndreptățit să primească compensații.

În cazul clienților noncasnici mari, beneficiari de serviciu universal, plata compensației se face la cererea scrisă a acestora, transmisă furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care<