Asociația Furnizorilor de Energie din România
Română English

Dreptul la informare

1. Ce organizații sau organisme din zona mea mă pot ajuta pentru a afla mai multe informații privind procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică?

Informații privind schimbarea furnizorului de energie energie electrică pot fi furnizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și de către furnizorii activi de energie electrică.

Lista furnizorilor de energie electrica care activeaza pe piata cu amanuntul poate fi consultata la pagina de internet www.anre.ro, sectiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare catre consumatori.

2. Care sunt drepturile mele, în calitate de consumator de energie electrică?

Drepturile consumatorului de energie electrica :

 1. dreptul de acces la retelele de energie electrica;
 2. dreptul de a consuma energie electrica;
 3. dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica si gaze naturale fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
 4. să beneficieze de serviciul universal în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE, dacă îndeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadraţi la această categorie şi să opteze pentru oricare dintre preţurile/tarifele aplicabile categoriei de clienţi finali din care fac parte;
 5. să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie;
 6. să solicite operatorului de rețea (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
 7. să solicite modificarea cantităţilor de energie convenite în convenţia de consum, atunci când facturarea se face pe baza unei convenţii de consum, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu condiţia ca noile valori să fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea intervalului de facturare respectiv;
 8. să solicite şi să primească de la furnizor şi/sau operatorul de rețea explicaţii privind elementele facturii;
 9. să primească, în scris, o ofertă de furnizare;
 10. să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date;
 11. dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;
 12. dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 13. dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
 14. dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica si gaze naturale;
 15. dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor;
 16. orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.

3. De unde pot afla mai multe informații privind modalitățile de plată?

Modalităţile de plată oferite de furnizor se specifică în contractul de furnizare şi pe site-ul furnizorului. Lista furnizorilor de energie electrica care activeaza pe piata cu amanuntul poate fi consultata la pagina de internet www.anre.ro, sectiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare catre consumatori.

Facturile pot fi achitate de clientul final, după caz, prin următoarele modalităţi de plată:

 • la sediul/adresa clientului final, persoanei desemnate de furnizor;
 • la punctele de contact ale furnizorului;
 • la punctele de încasare ale altor furnizori de servicii de colectare, cu care furnizorul are contract de colectare;
 • prin mijloace electronice de plată aflate în proprietatea băncilor sau ale altor furnizori de servicii de colectare;
 • prin servicii de transfer bancar;
 • prin filă cec;
 • orice altă modalitate prevăzută în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptată şi practicată de furnizor.

4. De ce informații am nevoie pentru a putea compara ofertele furnizorilor de energie?

La alegerea ofertelor este recomandată analiza comparativă a informaţiilor conţinute în acestea (preţ, durată, modalități de plată, conditii de încetare a contractului, clauze penalizatoare, modalitati de transmitere a facturii etc.) și, de asemenea, o comparație cu condițiile de furnizare existente.
Clientul final poate obține informații privind ofertele furnizorilor și prin intermediul aplicatiei web interactive "Comparator de preț pentru ofertele de furnizare a energiei electrice" un instrument de comparare a prețurilor, destinat tuturor potențialilor clienți finali casnici si noncasnici care sunt interesați să-și aleagă sau să-și schimbe furnizorul de energie electrică, pus la dispoziția consumatorilor de către ANRE și care poate fi accesat pe pagina de internet www.anre.ro .

Informaţiile din ofertele afişate de Comparator privind preţul de furnizare şi condiţiile contractuale sunt generale, dar pot avea şi caracteristici particulare, de la caz la caz, care nu pot fi introduse în aplicaţie de furnizori. În vederea luării unei decizii, este recomandat să se acceseze legătura către pagina de internet a furnizorului menționat pentru a analiza în detaliu oferta acestuia, iar pentru clarificarea oricăror nelămuriri legate de o anumită ofertă sau pentru acceptarea acesteia este necesară contactarea directă a acestuia.

Pentru verificarea acurateţei informaţiilor şi a disponibilităţii ofertelor furnizorilor concurențiali, este recomandată solicitarea de informaţii suplimentare direct de la aceștia. Datele de contact ale fiecarui furnizor concurențial se pot obține accesând denumirea acestuia care conţine un link către pagina proprie de internet.

5. Ce informații ar trebui să fie furnizate în cadrul facturii de energie?

Factura emisă de furnizor clienţilor finali sau anexa acesteia trebuie să cuprindă, într-o formă clară şi uşor de înţeles, cel puţin următoarele informaţii:

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final;
 • numărul şi data emiterii facturii;
 • termenul de plată scadent;
 • perioada pentru care s-a facturat energia consumată;
 • modul în care a fost stabilită cantitatea de energie electrică facturată, respectiv măsurare, estimare sau autocitire, în cazul clienţilor finali la care intervalul de citire este mai mare decât cel de facturare;
 • semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, respectiv energie activă facturată, energie reactivă facturată, corecţii de energie activă/reactivă, taxă pentru putere, penalităţi pentru depăşirea puterilor contractate, penalităţi pentru abateri de la prognoza de consum, penalităţi pentru întârziere la plata facturilor etc.;
 • mărimile de facturat, cu precizarea dacă reprezintă valori măsurate, estimate sau contractate;
 • unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
 • tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi de sistem şi/sau de distribuţie, care intră în componenţa preţului/tarifului de vânzare, dacă este cazul;
 • temeiul legal de preţ, respectiv documentul prin care au fost aprobate/avizate preţurile reglementate şi taxele aplicate în factură;
 • sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată;
 • certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • valoarea totală de plată, cu specificarea cantităţilor totale de energie electrică facturate pe intervalul de facturare;
 • informaţii privind sumele de plată pentru care termenul scadent a fost depăşit la momentul emiterii facturii;
 • codul de identificare a locului de consum;
 • codul unic de identificare a punctului de măsurare;
 • modalităţi de plată a facturilor;
 • informaţii privind drepturile şi căile de atac de care dispun clienţii finali în caz de litigiu.

6. Unde pot găsi mai multe informații privitoare la măsurile de eficiență energetică implementate?

Eficienta energetica înseamnă: economisirea energiei, reducerea cheltuielilor, protecția mediului.

Ceva este mai eficient din punct de vedere energetic daca ofera mai mult pentru aceeasi energie consumata, sau aceleasi servicii pentru un consum mai redus de energie. Pentru a avea o perspectiva cât mai larga asupra actiunilor care se pot desfasura in vederea indeplinirii acestor obiective, va rugam sa vizitati pagina de web http://www.economielaenergie.eu şi http://www.anre.ro/ unde veti gasi ghiduri, postere, brosuri, care contin informatii privind metodele cele mai bune pe care trebuie sa le folosim, astfel incât rezultatele sa fie economia de energie, costuri reduse si protectia mediului.

Furnizorul dvs. vă pune la dispoziţie recomandări referitoare la utilizarea eficientă a energiei electrice, și informaţii privind datele de contact ale organizaţiilor clienţilor finali şi ale companiilor de servicii energetice, inclusiv adresele paginilor de internet unde se pot obţine recomandări privind măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.

7. Cine este responsabil pentru protecția consumatorilor în zona mea?

 • Luați direct legătura cu reprezentanții furnizorului de energie electrică.
 • Explicați-le care este problema dumneavoastră şi ce doriți să obtineți de la ei.
 • Dacă răspunsul nu vă mulţumeşte, contactați ANRE.

8. Cum aflu din ce surse de energie a fost produsă energia electrică furnizată la locul meu de consum?

Furnizorul este obligat să transmită clientului final eticheta energiei electrice, împreună cu factura sau în materiale promoţionale.

Informaţiile obligatorii conţinute în eticheta de energie electrică a unui furnizor sunt:

 • contribuţia fiecărei surse primare de energie la portofoliul de surse primare de energie al furnizorului, corespunzătoare perioadei de referinţă;
 • indicatorii de mediu aferenţi energiei electrice furnizate;
 • compararea valorilor prevăzute la lit. a) şi b) cu mediile la nivel naţional ale mărimilor respective.

De asemenea, furnizorul publică anual pe pagina proprie de internet, până la data de 31 iulie, eticheta energiei electrice aferentă ultimei perioade de referinţă pentru etichetare încheiate şi are obligaţia de a o păstra afişată timp de 3 ani calendaristici.
Lista furnizorilor de energie electrica care activează pe piata cu amanuntul poate fi consultata la pagina de internet www.anre.ro, sectiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare catre consumatori.

9. Din ce alte tipuri de surse de energie provine energia electrică vândută de către furnizorii din zona mea?

Sectorul de producere a energiei electrice din surse regenerabile este organizat, în principal, pornind de la tipul de resursă primară utilizat în procesul de producere (hidro, eolian, fotovoltaic și biomasă). Operatorii economici din domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie își desfăsoară activitatea în baza licenței de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice emisă de ANRE în condițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, iar energia electrică produsă de aceștia poate fi utilizată pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor prin linii directe de centrală electrică și/sau pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic.

10. Cum pot afla ce surse de energie sunt utilizate și dacă afirmația furnizorului meu, conform căreia energia electrică a acestuia sau părți din acesta este "verde", este adevărată?

Ordinul președintelui ANRE nr. 61/12.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice, elaborat în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege), cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 93 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, cu modificările ulterioare, prevede că furnizorii elaborează distinct eticheta energiei electrice pentru energia electrică furnizată fiecărei categorii de clienţi finali, respectiv: clienţi finali alimentaţi în regim concurenţial, clienţi finali beneficiari ai serviciului universal şi clienţi finali alimentaţi în regim de ultimă instanţă, corespunzător structurii proprii de achiziţie a energiei electrice.

În conformitate cu art. 93 alin. (1) din Lege, încălcarea de către participanţii la piaţa de energie electrică a reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de ANRE constituie contravenţie.